ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A STICK-IT MÉDIA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)
Jelen rendelkezések a Stick-It Média Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott szolgáltatásokra és valamennyi nyomdai termék, grafika, reklámanyag és eszköz általános értékesítési és szállítási rendjére, szerződések megkötésére és megrendelések folyamatára, bonyolítására vonatkozik. A szerződő feleket megillető jogokat és kötelezettségek általános szabályait is az ÁSZF tartalmazza.

1. AZ ÁSZF HATÁLYA
Szolgáltató: Stick-It Média Kft.
Székhely: 1163 Budapest, Máté u. 35.
Adószám: 24261948-2-42
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-998453
Bankszámla: HUF 11716008-20199920, IBAN: HU12 11716008 20199920 00000000
SWIFT kód: OTPV-H4-HB
Képviseli: Csere Imre ügyvezető
Telefonszám: 06-30-223-8408, 06-30-558-9620
E-mail: stick-it@stick-it.hu
Szolgáltató által végzett tevékenységek, melyekre az ÁSZF vonatkozik:
Grafikai tervezés, nyomdai előkészítés
Digitális és/vagy ofszet nyomdai kivitelezés
Szolgáltató munkanapokon 07.00-tól 15:30 óráig tart nyitva.
Megrendelő minden olyan természetes, jogi, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező személy, szervezet, valamint minden olyan további személy, aki a Szolgáltató által nyújtott valamely szolgáltatást igénybe kívánja venni és erre vonatkozóan a 2. pontban részletezett formában szerződés jön létre közte és a Szolgáltató között.
Jelen feltételektől a Szerződő Felek csak közös megegyezéssel és az ÁSZF-től való eltérésre utalással térhetnek el, egyéb esetben az eltérés érvénytelen. A Szolgáltató jogosult bármikor módosítani az ÁSZF rendelkezéseit, de a módosítás tényéről a Megrendelőt legalább a változás hatályba lépése előtt 8 nappal e-mailban értesíti.
A Stick-It Média Kft. az Általános Szerződési Feltételeit kifüggeszti székhelyén, telephelyén, közzéteszi honlapján és csatolja keretszerződéseihez.
Jelen Általános Szerződési Feltételek 2017. január 01. napján léptek hatályba.

2. AZ ÁSZF ALKALMAZÁSI TERÜLETE

A Stick-It Média Kft. egyedi megrendelések; eseti vagy tartós szerződéses jogviszony és ahhoz kapcsolódó megrendelés(ek) alapján nyújtja szolgáltatásait megrendelői részére. Az ÁFSZ rendelkezései mind az egyedi vállalások, mind pedig a tartós jogviszonyok tekintetében irányadóak, eltérés ezen rendelkezésektől csak és kizárólag kifejezetten eltérő, a Felek között írásban rögzített szerződés esetében lehetséges.

3. AZ ÁSZF ISMERTETÉSE A PARTNEREKKEL

A Stick-It Média Kft. jelen rendelkezéseket honlapján (www.stick-it.hu), valamint székelyén és telephelyén Ügyfelelei számára hozzáférhető helyen közzéteszi valamint szerződéseihez csatolja.
Ezen túlmenően, eseti megrendelések esetén az Ügyfelek egyedi ajánlat kérésekor, megrendelés visszaigazolásakor, illetve tartós jogviszony esetén a Szerződés aláírását megelőzően a Stick-It Média Kft. az ÁSZF alkalmazására Ügyfeleinek figyelmét felhívja.
Megrendelőink, - ha és amennyiben a Stick.It Média Kft. az előzőekben foglalt ismertetési kötelezettségének eleget tett -  a szerződés létrejöttével kifejezetten elismerik, hogy jelen rendelkezéseket megismerték, azokat kifejezetten elfogadták és kötelezettséget vállalnak jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek maradéktalan betartására.

4. AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA

A Stick-It Média Kft. fenntartja a jogot a jelen ÁSZF rendelkezéseinek módosítására. Az ÁSZF módosulását a módosítás hatályba lépése előtt legalább 30 nappal köteles közzétenni a honlapján. A megkötött és még hatályos, vagy még hatályba nem lépett szerződések esetében, a Stick-It Média Kft. írásban is kötelels 30 nappal előre tájékoztatni a megrendelőit az ÁSZF módosulásáról. A megkötött szerződésekre csak abban az esetben terjed ki a módosítás hatály, ha azt a másik szerződő fél írásban, előzetesen kifejezetten tudomásul vette.

5. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A Szerződés tárgyát a Megrendelő által meghatározott paraméterek szerinti, nyomdai úton előállított nyomdai termék gyártása képezi, melynek kivitelét a Stick-It Média Kft.-vel egyeztetve a Megrendelő határozza meg. A Stick-It Média Kft. nem vizsgálja a nyomdai termék  felületére kerülő szövegezés, képi megjelenés tartalmát, azért semminemű felelősséget nem vállal.
A Megrendelő szavatol azért, hogy a nyomdai termék tartalmi elemei harmadik személy jogát, jogos érdekét nem sérti.
A Stick-It Média Kft. a fentiek megsértéséből eredő károkért felelősséget nem vállal.

A szerződés tárgyát továbbá  - a nem nyomdai szolgáltatás nyújtása esetén - a Megrendelő által a megrendelésben megrendelt, és a Stick-It Média Kft. által visszaigazolt termékek leszállítása képezi.

6. ÁRAJÁNLAT, MEGRENDELÉS
A Megrendelő által készített írásos ajánlatkérésre a Szolgáltató árajánlatot ad. Az ajánlatkérésnek tartalmaznia kell minden, a feladat megvalósításához szükséges információt. Nem megfelelő, hiányos, értelmezhetetlen adatszolgáltatás esetén haladéktalanul egyeztetnek a felek.

A Szolgáltató árajánlataiban feltüntetett árak nettó árak, azok az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
Az árajánlatban külön feltüntetésre kerül a nyomdai termék termékdíja. 

Termékdíj: Egyes esetekben termékdíj fizetése törvényi kötelezettség. Árajánlatunk a termékdíj megállapításához külön tartalmazza a termék súlyát, ill. a díjazás mértékét, mely függ a felhasználás mikéntjétől. Törvényi előírás, hogy megrendeléskor Megrendelőnek nyilatkozni kell a megrendelt munkáról termékdíj vonatkozásásban. A nyilatkozat hitelességét a Szolgáltató nem ellenőrzi, ennek felelőssége a nyilatkozót terheli, aki elfogadja és vállalja a téves információk következményeit. A kitöltött nyilatkozatott Megrendelő köteles megrendelésével egy időben Szolgáltató részére e-mailben megküldeni, ellenkező esetben – a törvény rendelkezés értelmében -  a magasabb mértékű termékdíj automatikusan rákerül a számlára. Nyilatkozat itt tölthető ki.   

A Szerződés tárgyát képező nyomdai termék paramétereit a Megrendelő írásos formába  - e-mailen, vagy személyesen a telephelyen írásos formában, megfelelő aláírással ellátva – juttatja el a Stick-It Média Kft.-nek. A Stick-It Média Kft. csak az ilyen formában beérkező megrendeléseket tekinti szerződésszerű megrendelésnek.

A Stick-It Média Kft. legkésőbb a Megrendelő szerződéses ajánlatának megtételekor egyértelműen és olvashatóan feltünteti az esetleges fuvarozási korlátokat és az elfogadott fizetési módokat.
A Szolgáltató a megbízás teljesítése során jogosult alvállalkozókat igénybe venni, akiknek tevékenységéért, magatartásáért ugyanúgy felel, mint a sajátjáért.
A Stick-It Média Kft. az ÁSZF ezen pontjában meghatározottaknak megfelelően kiállított megrendeléseket azok kézhezvételétől számított 1 munkanapon belül e-mailen visszaigazolja.

Eltérő rendelkezés hiányában a szerződés a megrendelés visszaigazolásával jön létre.

A megrendelt mennyiségek lehívására és azok ellenértékének megfizetésére a Megrendelő kötelezettséget vállal.

7. LEADÁSI ANYAG (NYOMDAI SZOLGÁLTATÁS ESETÉN)

Megrendelő e-mailben juttatja el a Stick-It Média Kft.-hez a nyomdai termék elkészítéséhez szüksége ú.n. leadási anyagot gyártási minőségben, legkésőbb az írásos megrendelés részeként, ahhoz csatolva.
A Stick-It Média Kft. a leadási anyagot – olyan határidőn belül, amely lehetővé teszi Megrendelő számára a leadási anyag minőségi javítását a vállalt teljesítési határidőn belül – minőségileg megvizsgálja, szükség esetén visszaküldi javításra, vagy egyedi esetekben - Megrendelővel egyeztetve - a kívánt javításokat elvégzi.

Ha és amennyiben a szerződés a leadási anyag minőségi hibája okán ellehetetlenül, avagy a teljesítésre a vállalt határidőben ezen ok miatt nincs lehetőség, úgy ezen esetekre a szerződésszegély szabályai nem alkalmazhatók.

A grafikai anyag késedelmes leadása módosíthatja a vállalt szállítási határidőt. A szállítási határidő előbbiek miatti módosulásával kapcsolatban Megrendelő semmilyen kártérítési-, költség és egyéb igénnyel nem élhet Szolgáltató felé.

8. CSOMAGOLÁS

A késztermék csomagolása az áru jellegének, súlyának, méretének megfelelően történik, mely minden esetben megőrzi a becsomagolt termék minőségét, állagát. Egyedi csomagolási igényét ajánlati szinten Megrendelő köteles előre jelezni, Szolgáltató ez alapján felárat számíthat fel. Raklapos szállítás esetén az árak a raklap árát nem tartalmazzák. Megrendelői igénytől függően használunk új vagy használt raklapot. Megrendelő hasonló minőségű csereraklapot köteles biztosítani. Csereraklap hiányában a raklap a mindenkor aktuális piaci raklap-árakon kerül leszámlázásra. A Szolgáltató a rossz, hibás, javított, nem újszerű, vagy törött raklapokat nem veszi vissza, az ilyen raklapok ellenértékének Szolgáltató részére történő megtérítésére Megrendelő kötelezettséget vállal. A raklap visszavétel helye kizárólag a Szolgáltató budapesti telephelye.

9. SZÁLLÍTÁS

A szállítási határidőt a Felek a megrendelés visszaigazolásában konkretizálják. Sürgősség esetén részteljesítés – felek egyeztetése alapján – megoldható, számlázás a teljes mennyiségre megtörténik.
Szolgáltató értesítést küld Megrendelőnek a termék elkészültéről.
A Stick-It Média Kft. nettó 50.000.- Ft számlaértéket meghaladó rendelés esetén Budapest közigazgatási terültén belül, a megrendelt terméket – ha és amennyiben a szerződés tárgyát termék leszállítása képezte – a készre gyártást követő 24 órán belül díjmentesen kiszállítja a Megrendelő által megadott címre.
Egyéb esetekben – eltérő megállapodás hiányában – a Megrendelő az értesítéstől számított maximum 3 napon belül gondoskodik a termék teljes körű átvételéről és annak saját költségen történő elszállításáról, cégünk által átadott szállítólevél vagy tételes számla ellenében. A termék átadása a Szolgáltató telephelyén történik, a kárveszély is itt száll át a Megrendelőre. A Megrendelő, ill. megbízottja köteles szemrevételezéssel meggyőződni a termékek hibátlan állapotáról, a szállítólevél darabszámával való egyezésről. A telep elhagyása után, a szállítás/rakodás során, vagy egyéb módon keletkezett sérülésekből származó veszteségek, vagy hiány a Megrendelőt terhelik, továbbá a Szolgáltató telephelyének az elhagyásával a kárveszély a Megrendelőt terheli. Bármilyen minőségi kétség esetén – annak tisztázásáig – a termék nem használható fel. Ha mégis felhasználásra kerül, akkor az ebből eredő többletkárért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
Indokolt esetben vagy Megrendelő kérésére a Szolgáltató – előzetesen egyeztetett szállítási költség mellett – külső speditőrt/futárt is igénybe vehet, melynek díja a megállapodott módon a Megrendelő felé kiszámlázásra kerül. A telep elhagyása után, a szállítás/rakodás során, vagy egyéb módon keletkezett sérülésekből származó veszteségek, vagy hiány a Megrendelőt terhelik, továbbá a Szolgáltató telephelyének az elhagyásával a kárveszély a Megrendelőt terheli. Bármilyen minőségi kétség esetén – annak tisztázásáig – a termék nem használható fel. Ha mégis felhasználásra kerül, akkor az ebből eredő többletkárért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
Amennyiben a Megrendelő részéről az áru elszállítására a készre jelentéstől számított 3 munkanap után nem kerül sor, a készre jelentés napjával (=teljesítés napja) a Szolgáltató az áruról a számlát a megállapodott fizetési mód szerint kiállítja. Amennyiben a Megrendelő 30 munkanapon belül sem gondoskodik az áru elszállításáról, a 30. naptári nap után a Szolgáltató jogosult a teljes időszakra felmerült raktárköltség (150 Ft/nap/rakat) kiszámlázására és a Megrendelő felszólítását követően az áru megsemmisítésére.
Az áruátvétel és kiadás ideje Szolgáltató telephelyén külön kikötés hiányában munkanapokon 07.00-15.30 közötti időszak. 

10. ÁRUÁTVÉTEL, REKLAMÁCIÓ, FELELŐSSÉG

10.1. Mennyiségi átvétel/reklamáció

Megrendelő vagy képviselője/megbízottja az árú hiánytalan – mennyiségi – átvételét a Szolgáltató szállítólevelén aláírásával és pecsétjével igazolja. Megrendelő az esetleges mennyiségi kifogásait köteles azonnal, az átadással egyidejűleg jelezni Szolgáltató felé. A mennyiségi átvétel során a Megrendelő részéről az átvételt végző munkavállalót, megbízottat, vállalkozót, alvállalkozót, teljesítési segédet vagy egyéb közreműködőt a Megrendelő nevében eljárásra és nyilatkozattételre jogosult személynek kell tekinteni. Megrendelő az előbbiek értelmében nem élhet panasszal vagy kifogással arra hivatkozva, hogy az átvételt végző személy az átvétel körében nyilatkozattételre nem volt jogosult.

10.2. Minőségi átvétel/ reklamáció

A minőségi ellenőrzést a Megrendelő az áruátvételt követő 5 munkanapon belül köteles elvégezni. Amennyiben az áru szemrevételezéssel azonnal megállapítható minőségi hibát mutat (pl. nyilvánvaló méreteltérés, anyageltérés, sérülések, stb.), a Szolgáltató egyidejű értesítése mellett Megrendelő jogosult azonnal megtagadni a hibás tétel átvételét és azt a Szolgáltató költségére az egyeztetett címre visszaküldeni. A visszaküldés oka írásban, e-mailben egyidejűleg rögzítendő. Ettől eltérő, az átvételkor nem észrevehető, de bizonyítható és dokumentált minőséghibás teljesítés esetén a Szolgáltató a bejelentett reklamációt a bejelentéstől számított 2 (kettő) munkanapon belül a helyszínen kivizsgálja. Amennyiben hibás az átvett termék, és a hiba a Szolgáltatónak felróható, a Szolgáltató vállalja a hibák soron kívüli kijavítását vagy a termék ismételt elkészítését vagy árengedményt ad Megrendelőnek.
A Megrendelő becsomagolt késztermékének teljesítés helyén történő átadása után a termék további szállítása, tárolása, kezelése során keletkezett minőségi és/vagy mennyiségi problémákért, károkért a Szolgáltatónak nem áll módjában felelősséget vállalni.

10.3. Felelősség, Szavatosság

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy termékeit az érvényben lévő műszaki szabályozó dokumentumoknak, és belső előírásainak megfelelően állítja elő, ellenőrzi. A termékek bármilyen későbbi – 5 napon belül ki nem derülő – minőségi kifogása esetén, a rendelésigazolásban megjelölt kapcsolattartó munkatársnál lehet érvényes írásos bejelentést tenni, a teljesítés időpontjától számított 6 hónapos elévülési határidő alatt. Amennyiben a kifogás nem írásban, illetve nem a jogszabályi határidőn belül érkezik, úgy a Szolgáltató azokkal érdemben nem köteles foglalkozni, és ezek vonatkozásában a Szolgáltató a felelősségét kizárja. A Szolgáltatóval szemben érvényesített hibás teljesítési, illetve egyéb kártérítési igény esetén a követelés összege – a Ptk. 342 §. Foglaltak kivételével – legfeljebb az egyedi megrendelés értékéig terjedhet.
A Szolgáltató nem felelős a Megrendelőnek felróható, vagy a Megrendelő mulasztása következtében bekövetkező károkért, így különösen:
ellenőrzés elmulasztása,
nem a Szolgáltató által megadott paramétereknek megfelelő anyagleadás
próbanyomat vagy színminta hiánya
különböző szoftverek kompatibilitási hibáiból eredő problémák figyelmen kívül hagyása,
Megrendelőtől hibásan érkezett utasítások, megrendelési tartalmak,
tartalmi hibák.
Szolgáltató mentesül a szállítási szerződés alapján őt terhelő kötelezettségek teljesítésének részleges, vagy teljes elmulasztása miatti felelősség alól, amennyiben azok “vis major” következményeként állnak be. A “vis major” fogalomkörébe tartoznak mindazok az események, amelyek a szerződés létrejöttét követően merülnek fel, és amelyek olyan rendkívüli természetű események, hogy azok bekövetkeztét Felek nem láthatták előre, illetve nem kerülhették el semmilyen ésszerű intézkedéssel.


11. FIZETÉSI FELTÉTELEK, TULAJDONJOG

A késztermék ellenértékének kiegyenlítése új Megrendelő esetében 100%-ban készpénzes vagy átutalásos fizetéssel történik, még a késztermék átadásának megkezdése előtt. Az előlegről szóló számla kiállítására a Szolgáltató a megrendelés hatályba lépésének napján válik jogosulttá és ezen a napon kezdődik az előlegszámla fizetési határideje is. Amíg Megrendelő az előlegszámlát nem teljesíti hiánytalanul, addig a Szolgáltató nem kezdi meg a szerződés teljesítését. A megrendelésen feltüntetett teljesítési határidő automatikusan meghosszabbodik, amennyivel az előlegszámla lejárata után egyenlíti ki Megrendelő az előlegszámlát.
Visszatérő vevők esetében a Szolgáltató a Megrendelővel kötött megállapodás szerinti fizetési mód – készpénz vagy átutalás,- szerint számláz. Amennyiben erre a felek külön nem tértek ki, úgy az átutalásos számla teljesítési határideje: a kiállítástól számított 8 naptári nap. Készpénz befizetését házi pénztárunkba, míg HUF-átutalást az alábbi bankszámlaszámára kérünk:
OTP Bank, 11716008-20199920
A számlát a Szolgáltató előreutalás esetén e-mailben PDF formában, és azzal egyidejűleg postán, minden egyéb esetben postán megküldi a Megrendelő címére. A megállapodott fizetési határidő a tényleges teljesítés/leszállítás időpontjától kezdődik. Amennyiben a Megrendelő fizetési késedelembe esik, úgy a Szolgáltató a vonatkozó jogszabály szerinti késedelmi kamat és költség felszámítására jogosult. A további rendelés elfogadásának feltétele a már leszállított és ki nem fizetett áru vételára 100 %-ának – készpénzben vagy átutalással történő – azonnali megfizetése. Ez esetben a Szolgáltató kérheti az aktuális rendelés bizonyos %-ának előre fizetését, ill. szigoríthatja a korábbi megállapodott fizetési határidőt. 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén Szolgáltató jogosult követelése érvényesítése érdekében követeléskezelő cég igénybevételére, melynek költsége és díja a Megrendelőt terheli. Megrendelő kijelenti, hogy amennyiben a fentiek alapján Szolgáltató a követeléskezelő cég költségeit és díját részére kiterheli, azt, mint jogos és elismert követelést befogadja, tartja nyilván és határidőre teljesíti.
Szolgáltatónak jogában áll a további szállítást felfüggeszteni és a már megkötött szerződéstől – kártérítési kötelezettség nélkül – elállni, ha a Megrendelő a fizetési kötelezettségét a megállapodott fizetési határidővel nem teljesíti, illetve a Megrendelőről olyan körülmény válik ismertté, mely a fizetőképességét veszélyeztetheti.
Nemfizetés esetén az áru Szolgáltatóhoz történő esetleges visszaszállíttatásának költségei a Megrendelőt terhelik.
A Szolgáltató a vételár teljes kiegyenlítéséig az átadott/leszállított termékeken tulajdonjogát fenntartja.

12. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

A felek között létrejött az ÁSZF bevezető rendelkezései szerint valamely szerződés a szerződésszerű teljesítéssel megszűnik. A felek között létrejött szerződés teljesítés nélkül is megszűnhet a felek közös megegyezésével a Megrendelő felmondásával, vagy a Szolgáltató felmondásával.
A felek között létrejött szerződés bármely okból történő megszűnése, vagy felmondása nem mentesíti a feleket a fennálló kötelezettségeik, vagy díjtartozásaik teljesítése alól.


13. TITOKTARTÁS

A szerződő felek az egymástól kapott információkat üzleti titokként kezelik, így különösen, de nem kizárólagosan a felek és/vagy azok ügyfeleinek működésére, üzletkörére, üzleti módszereire, áraira és más, a felek üzletpolitikájára és működésére vonatkozó információk, adatok, módszerek és iratok tekintetében.
A felek az együttműködés során a másik félről a tudomásukra jutott információkat kizárólag a szerződéses kötelezettségeik teljesítésére használják fel, harmadik személy részére nem adják tovább, minden tőlük elvárhatót megtesznek azért, hogy harmadik jogosulatlan személy ilyen információt ne szerezhessen meg.
Megrendelő a megrendelés elküldésével kifejezetten hozzájárul viszont, hogy a szerződésre illetve rá vonatkozó adatokat a Szolgáltató az őt megillető követelések érvényesítése érdekben harmadik személynek átadja.

14. JOGVITA

Szolgáltató és Megrendelő minden intézkedést megtesz azon viták és nézeteltérések tárgyalással történő békés rendezésére, melyek jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban felléphetnek. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar Ptk. szabályai az irányadók. Amennyiben a Felek nem tudnak megegyezésre jutni, a szerződéssel kapcsolatos minden vitával és nézeteltéréssel kapcsolatban a hatályos jogszabályok szerinti illetékességű Bírósághoz fordulnak vitájuk rendezése céljából.

Csere Imre ügyvezető

Budapest, 2017. január 01.
 

 

ajánlatkérés

Szükséges
Szükséges
Szükséges
Captcha kód